Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän osakkaat ja varat sekä laaditaan perukirja

 

Ota yhteyttä, kun tarvitset luotettavaa jäämistöoikeuden asiantuntijaa.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus täytyy toimittaa jokaisen henkilön kuoleman jälkeen. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluttua kuolemasta ja vastuu perunkirjoituksen toimittamisesta on kuolinpesän osakkailla. Perunkirjoituksessa selvitetään perilliset, arvioidaan ja luetteloidaan kuolinpesän varat ja velat, jotka merkitään laadittavaan perukirjaan. Tietojen kerääminen voi olla työlästä ja aikaa vievää, sillä tiedot vainajan varoista ja veloista on kerättävä usein usealta eri taholta ja viranomaisilta. Laadittava perukirja on perusteena perintöverotukseen ja kuolinpesän myöhempään jakamiseen. Alla kerrotaan, miksi huolella laadittu perunkirjoitus on niin tärkeä, että se kannattaa antaa asianajajan tehtäväksi ja sen tekemisestä kannatta maksaa.

Kannattaako perunkirjoituksesta maksaa? 

Perunkirjoitus nähdään usein välttämättömänä pahana, johon ei ylimääräisiä varoja kannata tuhlata. Näin ei kuitenkaan nykyisin ole. Yhteiskunta on mutkistunut ja sääntely lisääntynyt. Ihmiset elävät pidempään ja kuolinpesä voi olla jakamatta kymmeniä vuosia. Syntyy uusioperheitä, ja silloin on selvitettävä kuka perii ja kenet. Ihmisiä elää ja kuolee ulkomailla, ja tällöin saattaa syntyä ongelmia, minkä maan lakia sovelletaan. 

 

Hyvän perukirjan tekijänä otamme aina vastuun, että perunkirjoitus täyttää vähintään alla luetellut seikat. Lisäksi siitä vastaa 200 000 euron pakollinen vastuuvakuutus. Tätä ei vaadita muilta perunkirjoituksen toimittajilta kuin asianajajilta.

Hyvin tehty perukirja on dokumentti, joka

  • antaa oikeuden perittävän tilien ja varallisuuden käyttämiseen,

  • antaa leskelle oikeuden käyttää jäämistöä,

  • osoittaa kenellä on oikeus perintöön,

  • kertoo vuosikymmentenkin jälkeen, mitä perittävän kuolinpesään kuuluu

  • ottaa huomioon lain- ja oikeuskäytännön hyväksymät verovähennykset.

Perukirja toimii perinnönjaon pohjana

Perukirja toimii myöhemmän perinnönjaon pohjana. Tämän vuoksi siinä selvitetään kaikki perittävän varat ja velat. Mikäli vainaja oli avioliitossa, myös lesken varat ja velat on silloin selvitettävä ja aina merkittävä perukirjaan. Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, jos sitä ei ole avioehtosopimuksella, lahjakirjalla tai testamentilla suljettu pois.

 

Koska perintökaari turvaa leskelle vahvan aseman kuolinpesän säilyttämiseksi jakamattomana, on kuolinpesän omaisuuden ja vastuiden kirjaaminen perukirjaan tämän vuoksi tärkeätä. Kuolinpesä jaetaan usein vasta lesken kuoleman jälkeen. Kun ihmisten elinaika on pidentynyt, voi perinnönjakoon kulua pitkäkin aika. Perillisten piiri voi muuttua ja tilalle tulla aikaisempien perillisten lapsia. Vuosien jälkeen ei enää kukaan muista, mitä kaikkea kuolinpesään kuului. Eikä ainakaan silloin, jos leski on mennyt uudestaan naimisiin.

 

Tämän vuoksi luotettavan ja täydellisen perukirjan tekeminen on annettava tehtäväksi tämän lakialan asiantuntijoille. Tällöin saatetaan välttää tulevaisuuden tarpeettomia perintöriitoja. Kohtuullinen palkkio asianmukaisesta perukirjasta on paljon pienempi kulu, kuin suvun vuosien riitely myöhemmin siitä, mitä perukirjassa on jollakin asialla tarkoitettu tai miksi jokin olennainen seikka perukirjasta puuttuu.

Osakasselvitys

Ilman täydellistä osakasselvitystä esimerkiksi pankit eivät voi luovuttaa vainajan rahavaroja. Käytännössä se estää myös omaisuuden myynnin, koska ostaja ei voi varmistua myyjän oikeudesta kaupantekoon. Hankimme ja teemme tarvittavan selvityksen osakkaista, josta ilmenee kaikki perilliset.

Pesänselvitys

Ennen perinnönjakoa täytyy tehdä pesänselvitys eli pidetään perunkirjoitus ja maksetaan kuolinpesän velat. Pesänselvityksen tavoitteena on saada kuolinpesä jakokuntoon. Jos pesän osakkaat eivät pääse sopuun perinnönjaosta, avustaa Pauli Kiviharju asiakkaitaan myös riitatilanteissa pesänselvitys- ja pesänjakoprosesseissa.

Pesänjakaja ratkaisee riitatilanteet

Asianajaja Pauli Kiviharju voi toimia pesänjakajana, jos pesän osakkaat eivät pääse sopuun perinnönjaosta. Riitatilanteissa voi pesän osakas hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä kuolinpesään. Pesänjakaja määrätään yleensä aina, kun osakas sitä vaatii. Ulkopuolisen pesänjakajan avulla perilliset voivat päästä vielä sopuun. Jos sopua ei löydy, pesänjakaja toimittaa osituksen ja perinnönjaon perintökaaren säännösten mukaan.  Tarvittaessa pesänjakaja ratkaisee riitatilanteet kuten kiistan testamentin tulkinnasta tai ennakkoperintöjen huomioimisesta.

Kun tarvitset asiantuntevaa ja luotettavaa pesänselvittäjää ja pesänjakajaa, ota yhteyttä.

Tutustu palveluihimme